Plak deze code vervolgens ook onmiddellijk na de openingstag :

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Ben je het bang zijn zat?

Wordt jouw wereld steeds kleiner?

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Aanmelden & Intake: welke stappen kunt u doorlopen.

Het INTENSIVE8® PTSS-behandelprogramma valt in de basisverzekering ziektekosten (ook als PSYTREC geen contract met uw verzekeraar heeft afgesloten). Dit betekent concreet dat de patiënt alleen het wettelijk verplichte eigen risico van € 385,00 hoeft te betalen. Indien u met uw verzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken, kunnen de kosten hoger zijn. Informeert u zich over uw (nog openstaande) eigen risico bij uw verzekeraar. Het intakeproces is een onderdeel van de behandeling en valt ook onder het eigen risico. PSYTREC vraagt verder geen extra eigen bijdrage van de patiënt1.

U kunt voor aanmelden de volgende stappen doorlopen:

Stap 1

Vul als eerste screening de PTSS zelftest* onderaan de webpagina in. Het betreft 10 stellingen die u met ja/nee kunt beantwoorden. U kunt gelijk de uitslag lezen en zien of er bij u een indicatie voor PTSS is. Is dat het geval dan kunt u het aanmeldformulier onderaan de pagina invullen. Daarnaast dient u in het bezit te zijn van een verwijsbrief van uw (huis)arts / psychiater. Uw huisarts kan u ook aanmelden via Zorgdomein. In dat geval is de verwijsbrief gelijk bij ons binnen. Een aanmelding via Zorgdomein kan over het algemeen sneller verwerkt worden. 90% van de huisartsen in Nederland werkt met Zorgdomein; grote kans dat uw huisarts daar ook bij zit. Vindt verwijzing buiten Zorgdomein om of via uw psychiater, wijs hen dan op de eisen die de zorgverzekeraar aan de verwijsbrief stelt. Deze zijn te vinden onder dit tabblad bij ‘Informatie voor verwijzers’.

Stap 2

Na ontvangst van uw aanmelding en de verwijsbrief zal binnen 2,5 werkweken contact met u worden opgenomen voor een eerste telefonische screening waarbij bekeken wordt of uw hulpvraag en de behandeling van PSYTREC op elkaar aansluiten. Is dat het geval, dan ontvangt u van ons een uitnodiging voor het eerste intakegesprek.

Stap 3

Het eerste intakegesprek vindt plaats bij PSYTREC op onze intakelocaties Leusden of Weert. Het is wenselijk uw partner of een andere naaste mee te nemen naar dit gesprek. Ook vragen wij u een geldig ID-bewijs mee te nemen en, indien u medicijnen gebruikt, een medicijnenoverzicht van uw apotheker. Doel van dit eerste gesprek is om uw klachten en uw hulpvraag in kaart te brengen. Daarnaast wordt meer informatie verzameld om tot een eerste diagnose PTSS te komen. Indien dit niet het geval is, wordt met u besproken welke stappen u kunt ondernemen voor andere hulp1. Uw verwijzer krijgt ook bericht indien u niet bij PSYTREC in behandeling kan worden genomen.

Indien de diagnose PTSS aannemelijk is, gaat u door naar stap 4: het tweede intakegesprek. Er zal dan ook al vast met u besproken worden hoe u de vervolgbehandeling ná de behandeling bij PSYTREC kunt regelen.

Stap 4

Naar aanleiding van het eerste intakegesprek volgt een tweede intakegesprek dat op dezelfde locatie als het eerste plaatsvindt. Ook bij dit gesprek is de aanwezigheid van uw partner of een andere naaste wenselijk. In deze intake bevragen wij u op uw trauma’s, uw triggers, de wijze waarop en mate waarin u vermijdingsgedrag vertoont of andere copingsstrategieën heeft ontwikkeld. De KIP (Klinisch Interview PTSS) wordt afgenomen om de ernst van uw trauma’s te meten. We kijken aan de hand van de verkregen informatie of behandeling van PSYTREC en uw hulpvraag op elkaar aansluiten. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen u en uw verwijzer daarover worden geïnformeerd1. Sluit uw hulpvraag en de behandeling van PSYTREC wel op elkaar aan, dan zal voor u een zogenaamd Rode Draad Formulier worden opgesteld. Hierin staan de trauma’s beschreven die de leidraad voor uw behandeling zullen zijn; het vormt de doelenlijst van uw behandelprogramma. Afhankelijk van het aantal en de zwaarte van uw trauma’s komt u in aanmerking voor het 5-daagse of 8-daagse INTENSIVE8® behandelprogramma. Dit krijgt u direct te horen. Ook hoort U direct op welke datum u mogelijk met de behandeling kan beginnen.

Stap 5

U gaat starten met uw PTSS-behandelprogramma. U wordt ontvangen op het behandelcentrum Bilthoven of Weert en maakt kennis met uw behandelteam en de coaches Sport en Beweging. Afhankelijk van of u het 5-daagse- of de 8-daagse INTENSIVE8® behandelprogramma volgt, ontvangt u 5 aaneengesloten dagen of  binnen 2 weken 2 x 4 aaneensluitende dagen behandeling. In het laatste geval gaat u tussen de twee behandelperiodes 3 dagen naar huis. U kunt, tijdens het INTENSIVE8® behandelprogramma gedurende de behandelperiode op de locatie van PSYTREC overnachten.

Stap 6

Een week na uw behandeling worden u en uw partner en/of familieleden/naasten door PSYTREC uitgenodigd voor een Terugkomdag waarin u o.a. geïnformeerd wordt over het vervolg na de behandeling. Tijdens de Terugkomdag wordt tevens middels een interview uw behandelresultaat gemeten. De Terugkomdag is een verplicht onderdeel van het behandelprogramma.

Stap 7

U wordt de week erna nogmaals uitgenodigd voor een slotsessie. Ook deze sessie is een verplicht onderdeel van het behandelprogramma.

Stap 8

Drie maanden na beëindiging van behandeling krijgt u van ons via de mail de PTSS klachtenschaal met het verzoek deze ingevuld aan ons te retourneren. Drie maanden daarna (zes maanden na beëindiging van behandeling) nodigen wij u uit voor de afname van de KIP. Deze kan eventueel ook telefonisch worden afgenomen.

Deze gegevens gebruiken wij om een beeld te krijgen van de bestendiging van de effecten van de behandeling en voor wetenschappelijk onderzoek om onze behandeling verder te optimaliseren.


*De zelftest kan nimmer de diagnose van een psycholoog vervangen. Het kan wel gebruikt worden als eerste indicatie of er bij u sprake kán zijn van PTSS.

De wachttijden zijn berekent conform de richtlijnen van Vektis, deze worden berekent over de afgelopen twee maanden. In de praktijk kan het mogelijk zijn dat de wachttijden afwijken van de door u verwachtte tijd. In de zomermaanden kan dit wat langer zijn omdat we dan te maken hebben met behandelaren die op vakantie zijn. 

Uw aanmelding voor intake en behandeling bij PSYTREC komt centraal bij ons binnen. Op grond van uw postcode maken wij een verdeling over de twee behandelcentra. Woont u in de postcodegebieden 2400 – 3500 of 3900-7600, dan wordt uw aanmelding verwerkt via het behandelcentrum Weert. Aanmeldingen vanuit de overige postcodes worden verwerkt via het behandelcentrum Bilthoven.

Het kan zijn dat u dichterbij Bilthoven woont dan Weert en toch in Weert op intake en voor behandeling wordt gevraagd. Reden daarvoor is dat wij vanuit de dichtbevolkte Randstad de meeste aanmeldingen krijgen. Door spreiding van de aanmeldingen over de twee behandellocaties kunnen wij uw wachttijd verkorten en kunnen wij u dus sneller helpen.

U kunt zich rechtstreeks aanmelden via het onderstaand aanmeldformulierformulier. Houdt u er rekening mee dat wij u pas in kunnen plannen voor intake nadat wij een verwijsbrief van uw huisarts of psychiater hebben gekregen.

Indien na het eerste of tweede intakegesprek blijkt dat u niet voor behandeling in aanmerking komt, kunnen, in het geval dat u uw eigen risicodeel nog niet verbruikt heeft, de kosten van intake voor uw rekening komen. Kijk voor meer hierover bij het tabblad Contact, pagina FAQ, vraag 2.