Plak deze code vervolgens ook onmiddellijk na de openingstag :

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Ben je het bang zijn zat?

Wordt jouw wereld steeds kleiner?

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

1. Wat kost de INTENSIVE8® PTTS behandeling?

Het INTENSIVE8® PTSS-behandelprogramma valt in de basisverzekering ziektekosten (ook als PSYTREC geen contract met uw verzekeraar heeft afgesloten). Dit betekent concreet dat u maximaal alleen het wettelijk verplichte eigen risico van € 385,00 hoeft te betalen. Indien u met uw verzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken, kunnen de kosten hoger zijn. Informeert u zich over uw (nog openstaande) eigen risico bij uw verzekeraar. Het intakeproces is een onderdeel van de behandeling en valt ook onder het eigen risico. PSYTREC vraagt verder geen extra eigen bijdrage van de patiënt.

2. Zijn er ook kosten als blijkt dat ik, na intake, niet in aanmerking voor behandeling kom?

Tijdens het eerste of tweede intakegesprek bij PSYTREC kan blijken dat:

  • u niet voldoet aan de diagnose-eisen van PTSS ofwel geen PTSS heeft;
  • u beter geholpen kan worden bij een andere instelling dan PSYTREC (wij adviseren u hier dan over).
  • Ook kan u, tijdens of na de intakegesprekken, besluiten om niet met de behandeling te starten.

Met het verwerken van uw aanmelding en het voeren van de intakegespreken heeft PSYTREC kosten gemaakt. De intakegesprekken vormen een formeel onderdeel van de behandeling.

Indien u uw wettelijke en/of met uw zorgverzekeraar afgesproken eigen risico al heeft verbruikt, dan vallen de kosten van de aanmelding en intakegesprekken onder uw zorgverzekering.

Indien u nog niet (helemaal) uw wettelijke en/of met uw zorgverzekeraar afgesproken eigen risico heeft verbruikt, zullen dit kosten zijn die u zelf moet betalen. U betaalt dan als het ware de kosten voor een onvolledig behandeltraject.

De hoogte van de kosten is afhankelijk van het aantal intakegesprekken dat met u gevoerd is en het door u al verbruikte deel van uw eigen risico. De kosten van aanmelden en intakegesprekken zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit en zijn voor alle Specialistische GGZ-organisaties hetzelfde.

Indien beide intakegesprekken met u zijn gevoerd en u komt niet in aanmerking voor behandeling, dan kunnen de kosten, in een enkel geval, oplopen tot maximaal €1152,05, als u nog geen eigen risico verbruikt heeft. Laat u zich desgewenst hierover informeren door uw zorgverzekeraar.Wij doen er alles aan om u niet te confronteren met onnodige kosten. In het geval u toch zelf de rekening moet betalen, is het helaas niet mogelijk om uitzonderingen te maken.

Ook hier willen we benadrukken dat de behandeling op zich valt binnen de basisverzekering (zie vraag 1).

3. Wanneer kom ik voor behandeling in aanmerking?

Om voor behandeling in aanmerking te komen dient u minimaal 18 jaar en in het bezit te zijn van een verwijsbrief van uw huisarts of psychiater. Gedurende de twee intakes die wij met u doen, wordt bekeken of er daadwerkelijk sprake is van PTSS en wordt er met u een behandelplan opgesteld.

4. Waarom twee intakes; wat is het verschil ?

Tijdens de eerste intake wordt u bevraagd op uw klachten, uw hulpvraag en wordt gekeken of er daadwerkelijk sprake is van PTSS. Indien dit niet het geval is, kijken wij met u waar u eventueel beter terecht kan voor behandeling.

 

Indien wij constateren dat er daadwerkelijk sprake is van PTSS dan wordt u uitgenodigd voor een tweede intake. Tijdens deze tweede intake wordt u bevraagd op uw triggers, worden trauma’s met u doorgesproken, een test gedaan om de ernst van de PTSS te meten en wordt met u een behandelprogramma opgesteld.

5. Wat voor verwijsbrief is nodig om behandeld te worden?

Van uw huisarts of psychiater hebben wij een verwijsbrief nodig die de volgende gegevens bevat:

  • Datum van verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel het vermoeden daarvan (werkdiagnose), met benoeming van de stoornis PTSS (DSM-V code of op een andere manier)
  • Aangeven dat er verwezen wordt naar specialistische GGZ.

(De verwijsbrief kan gestuurd worden naar onze cliëntenadministratie: Prof. Bronkhorstlaan 2, 3723 MB Bilthoven).

6. Hoelang moet ik wachten op behandeling?
Bij PSYTREC is de aanmeldwachttijd (tijd tussen aanmelding en eerste contact) maximaal 2,5 werkweek. Onze behandelingswachttijd (tijd tussen eerste intake en behandeling) varieert in het jaar maar kan oplopen tot maximaal 8 werkweken. Deze wachttijden gelden tenzij anders met u is afgesproken.

 

In principe gaan we er van uit dat wij u binnen twee maanden daadwerkelijk in behandeling bent. Dan hebben alle intakes reeds plaatsgevonden. Om de wachttijd zo kort mogelijk te houden is het van belang dat wij zo snel mogelijk in het bezit zijn van de Verwijsbrief voor Specialistische GGZ.

7. Moet ik eerst stabiliseren voordat ik in behandeling kan komen?
Nee, wij menen dat het verwérken van de trauma’s bijdraagt aan stabiliseren. Wat ons betreft dus geen voorwaarde voor behandeling, maar een gevolg van de behandeling. Tijdens de intakes kunnen wij hier met u over in gesprek gaan. U kunt zich dus gewoon aanmelden.
8. Ik heb een verslaving, kan ik dan wel in behandeling?
Voor een zo’n goed mogelijk resultaat van de behandeling is het essentieel dat u voldoende helder bent om uw trauma’s onder ogen en onder woorden te brengen. Dit betekent concreet dat u voorafgaand aan de eerste intake eerst een detox moet ondergaan. PSYTREC heeft om die reden contacten met verslavingsklinieken. Na de detox kunt u opgeroepen worden voor intakes en na behandeling bij PSYTREC voor uw PTSS, kunt u verder in behandeling voor uw verslaving. Dus ja, ook met een verslaving kunt u bij PSYTREC, na detox behandeling, behandeld wordt. Indien u het vermeld op uw aanmeldformulier, zal hierover met u contact gezocht worden en met u worden besproken hoe te handelen.

9. Ik heb last van dissociaties, kan ik dan wel in behandeling?
Ja, bij PSYTREC zijn we wel eea gewend. Tijdens de intakes zullen we dit aspect met u doornemen en bekijken wat het voor gevolgen voor uw behandeling heeft. Tijdens de behandeling zullen we u zoveel mogelijk leren met dissociaties om te gaan en hoe u ze eventueel kan voorkomen.
10. Als ik nu in behandeling ben bij een psycholoog, psychiater of een andere GGZ-instelling en ik wil bij PSYTREC in behandeling komen; wat moet de huidige behandelaar / organisatie doen met de openstaande behandeling / DBC?

Als de huidige psycholoog, psychiater of GGZ-instelling een Basis GGZ DBC met als hoofddiagnose PTSS heeft geopend, dan kan deze gewoon door blijven lopen.

Als de huidige psycholoog, psychiater of GGZ-instelling een Specialistische GGZ DBC met als hoofddiagnose PTSS heeft geopend, dan moet deze DBC gesloten worden. Nadat de behandeling bij PSYTREC is afgerond, kan de betreffende behandelaar / organisatie weer opnieuw de DBC openen om, indien nodig, een nabehandeling PTSS te starten.

11. Ik herken mij in de PTSS symptomen en scoor hoog op de zelftest; heb ik nu PTSS?
Indien u zich herkent in de PTSS symptomen en /of hoog scoort op de zelftest, dan kan dat een indicatie zijn dat u PTSS heeft. Deze middelen vervangen echter niet de diagnose van een psycholoog. Vandaar dat wij u na aanmelding eerst bellen om een aantal vragen voor te leggen zodat we met meer zekerheid kunnen aangeven of uw klachten/hulpvraag aan zouden kunnen sluiten bij onze behandeling. In de eerste en tweede intake wordt duidelijk of de diagnose PTSS gesteld kan worden. Uw arts kan de diagnose ook al gesteld hebben; in dat geval kijken we in de eerste en tweede intake of ons behandelprogramma aansluit bij uw klachten / hulpvraag.

 

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid om u van dienst te zijn. Vandaar onze telefonische screening en uitgebreide intakeprocedure van twee gesprekken. Goede dienstverlening kan ook betekenen dat wij soms moeten erkennen dat uw klachten/hulpvraag niet aansluit bij onze behandeling.