Plak deze code vervolgens ook onmiddellijk na de openingstag :

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Ben je het bang zijn zat?

Wordt jouw wereld steeds kleiner?

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Informatie voor verwijzers

Wie zijn wij, wat doen wij

PSYTREC, het Psychotrauma Expertise Centrum B.V., is een door het ministerie van VWS erkende gespecialiseerde GGZ-instelling.

PSYTREC heeft zich gespecialiseerd in de problematiek van patiënten met een Posttraumatische Stressstoornis, oftewel PTSS. Deze aandoening ontstaat als gevolg van zeer ernstige stress-gevende situaties, waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit.

De doelstelling van PSYTREC is om kortdurend en zeer intensief te behandelen zodat onnodig psychisch lijden wordt voorkomen. Patiënten vanaf 18 jaar kunnen worden aangemeld. Ook patiënten met ernstige en  complexe PTSS zijn bij ons welkom. Indien er tevens sprake is van verslavingsproblematiek kunnen wij via één van onze partners voor een aanvullend cq voorbereidend programma zorgen. In geval er sprake is van mogelijk interfererende stoornissen, dan zullen wij naar aanleiding van de eerste intake bespreken of wij de patiënt in behandeling kunnen nemen. U kunt hierover ook vooraf contact met ons opnemen.

PSYTREC heeft een speciale nieuwe PTSS-behandelmethodiek ontwikkeld op basis van wetenschappelijke studies, ervaringen in het Verenigd Koninkrijk (Oxford University, U.K.) en de jarenlange ervaring binnen GGZ in Nederland op het gebied van PTSS.

Het Behandelprogramma

PSYTREC kent twee type behandelprogramma’s die in eerste instantie te onderscheiden zijn in duur. Afhankelijk van de hoeveelheid en zwaarte van de trauma’s kunnen patiënten ingedeeld zijn in het zogenaamde INTENSIVE8®-behandelprogramma.

 5 dagen aaneengesloten behandeling met EMDR, Exposure, Sport & Beweging en Psycho-educatie.

(1 module)

Terugkomdag: een week na de laatste behandeldag. Dag voor patiënt en naastbetrokkenen. Afname KIP om resultaten van de behandeling te meten. Slotsessie: in de week na de Terugkomdag vindt er een laatste gesprek plaats dat gericht is op de toekomst en eventuele vervolgbehandeling.
 2 x 4 aaneengesloten dagen (binnen 2 weken) behandeling met EMDR, Exposure, Sport & Beweging en Psycho-educatie.

(2 modules, tussen de modules gaan patiënten 3 dagen naar huis)

Terugkomdag: een week na de laatste behandeldag. Dag voor patiënt en naastbetrokkenen. Afname KIP om resultaten van de behandeling te meten. Slotsessie: in de week na de Terugkomdag vindt er een laatste gesprek plaats dat gericht is op de toekomst en eventuele vervolgbehandeling.

Type behandelprogramma’s van PSYTREC

Het INTENSIVE8® PTSS-behandelprogramma is gericht op kortdurende, intensieve behandeling van PTSS. PSYTREC zet in op een totaalprogramma waarin alle trauma’s aangepakt worden en welke bestaat uit een drietal onderdelen1:

 • Therapie door psycholoog; afwisselend Exposure en EMDR
 • Sport- en bewegingsprogramma
 • Psycho-educatie.

Om de behandeling zo effectief mogelijk in te zetten, kunnen patiënten bij ons op locatie verblijven.

Ons PTSS-behandelprogramma staat onder toezicht van professor dr. Ad de Jongh (Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam ) en professor dr. Agnes van Minnen (Radboud Universiteit Nijmegen). Ons behandelteam, bestaande uit psychologen, coaches Sport en Beweging en GGZ verpleegkundigen, is gespecialiseerd in PTSS.

Na behandeling bij PSYTREC

Wanneer de behandeling succesvol is afgerond roepen herinneringen aan de schokkende gebeurtenissen geen overweldigende emoties meer op en staan de schokkende gebeurtenissen niet meer centraal in iemands leven. Dat betekent echter niet dat de gebeurtenissen en de PTSS geen sporen hebben achtergelaten. Met name bij ernstige en complexe PTSS is het mogelijk dat iemand zijn of haar leven na de behandeling weer opnieuw zal gaan evalueren. Een gevolg daarvan is dat er ruimte kan ontstaan voor onder andere verdriet en boosheid vanwege de impact die de stoornis heeft gehad op bijvoorbeeld het gezin en werk. Om die reden is het belangrijk dat er begeleiding is in de vorm van nazorg om de behandeleffecten op een positieve manier te ondersteunen.

Daarnaast is er in veel gevallen sprake van co-morbide problematiek, zoals een depressie of persoonlijkheidsproblematiek. Aangezien wij in ons kortdurende traject alleen de PTSS behandelen, is het van belang dat de co-morbide problematiek parallel wordt behandeld.  Het is  belangrijk dat er voor- en nazorg is  door een  psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Aangezien de behandeling in totaal gemiddeld een maand bedraagt (5-8 dagen en afrondingsgesprekken), is het in het belang van de patiënt dat er tijdens de intakefase al duidelijk is waar en wanneer hij of zij terecht kan voor voor- en nazorg. Tijdens de intakefase bevragen wij patiënten daar actief op en waar kan en nodig is adviseren wij hen daarin. PSYTREC wil zo haar rol in de ketenzorg oppakken en gaat graag de samenwerking met andere zorgaanbieders aan.

Hoe aan te melden

Bent u momenteel de behandelend arts / psychiater en wilt u uw patiënt aanmelden voor een specialistische PTSS-behandeling? U kunt dat doen middels het  aanmeldformulier op deze website. Voor informatie kunt u ons bellen op nummer 085 – 303 4444. Werkt u met Zorgdomein, dan kunt u uw patiënt via Zorgdomein aanmelden. Voorafgaand aan de aanmelding kunt u de PTSS Zelftest met uw patiënt invullen. Patiënten worden bij ons op intake gevraagd,nadat wij een (originele) verwijsbrief van arts / psychiater binnen hebben gekregen. Deze verwijsbrief moet de volgende gegevens bevatten (conform de minimale eisen van NZa):

 • Datum van verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
 • Naam en functie van de verwijzer
 • Gericht aan PSYTREC i.v.m. goedkeuring
 • AGB-code van de verwijzer
 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
 • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
 • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel het vermoeden daarvan (werkdiagnose), met benoeming van de stoornis PTSS (DSM-V code of op een andere manier)
 • Aangeven dat er verwezen wordt naar specialistische GGZ.

(De verwijsbrief kan gestuurd worden naar onze cliëntenadministratie: Prof. Bronkhorstlaan 2, 3723 MB  Bilthoven).

Gemiddelde wachttijden in weken

De wachttijden zijn berekent conform de richtlijnen van Vektis, deze worden berekent over de afgelopen twee maanden. In de praktijk kan het mogelijk zijn dat de wachttijden afwijken van de door u verwachtte tijd. In de zomermaanden kan dit wat langer zijn omdat we dan te maken hebben met behandelaren die op vakantie zijn.

Het INTENSIVE8® PTSS-behandelprogramma valt binnen de basisverzekering ziektekosten. Dit betekent concreet dat de patiënt alleen het wettelijk verplichte eigen risico van € 385,00 hoeft te betalen. Indien de patiënt met zijn verzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken, kunnen de kosten hoger zijn. Het is raadzaam om de patiënt dit eerst bij de verzekeraar na te laten vragen. Het intakeproces is een onderdeel van de behandeling en valt ook onder het eigen risico. PSYTREC vraagt verder geen extra eigen bijdrage van de patiënt 2.

1 Voor uitgebreide informatie over de onderdelen van het behandelprogramma zie PTSS Behandeling op deze website.

2 Indien na het eerste of tweede intakegesprek blijkt dat uw patiënt niet voor behandeling in aanmerking komt, kunnen, in het geval dat uw patiënt het eigen risicodeel nog niet verbruikt heeft, de kosten van intake voor zijn/haar rekening komen. Kijk voor meer hierover bij het tabblad Contact, pagina FAQ, vraag 2