Plak deze code vervolgens ook onmiddellijk na de openingstag :

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

Ben je het bang zijn zat?

Wordt jouw wereld steeds kleiner?

Wil het slapen maar niet lukken?

Laten de beelden je niet los?

The Golden Circle van PSYTREC

WHY                Wij geloven in een wereld waarin ernstige en complexe PTSS behandelbaar en menselijk lijden te verkorten is.

PSYTREC is ervan overtuigd dat de behandeling van PTSS beter kan.

HOW               Door een samenspel van wetenschap & innovatie, focus & lef en verschillende gespecialiseerde disciplines,

WHAT             Realiseren wij het kortdurende, intensieve, effectieve én betaalbare INTENSIVE8® behandelprogramma

 

Kernwaarden

Effectief: door de korte, intensieve, evidence-based en innovatieve INTENSIVE8®- behandeling. PSYTREC is specialist in PTSS-behandeling.

Daadkracht: door een no-nonsense houding gecombineerd met oog voor het individu. PSYTREC zet zich in voor haar cliënten en zet door voor resultaat.

Beschikbaar: door laagdrempelige deelname en een snelle start van de behandeling. PSYTREC richt zich vooral op mensen met ernstige en complexe PTSS. PSYTREC erkent de noodzaak van het verkorten van psychisch lijden.

Innovatief: door niets als vanzelfsprekend aan te nemen en buiten de gebaande paden durven te gaan. PSYTREC is kritisch op haar resultaten en onderzoekt deze om haar behandeling continu te verbeteren.


De behandelvisie

Cliënt als eigenaar van eigen proces

PSYTREC gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van haar cliënten. Zij worden beschouwd als personen die, ondanks het hebben van een psychische stoornis, gezond kunnen nadenken, regie kunnen voeren over het eigen leven en als verantwoordelijk persoon kunnen handelen.

Van onze cliënten vragen wij dan ook een actieve deelname aan hun behandeling. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun aanwezigheid en inbreng tijdens de behandelonderdelen en daardoor ook eigenaar van en verantwoordelijk voor hun eigen behandelproces en -voortgang. Wij noemen hen tijdens de behandeling ‘cursist’ om hen aan te kunnen spreken op hun leerbaarheid behandeladviezen zelfstandig op te volgen. Er is zorg voor de cliënt, maar er wordt niet voor de cliënt gezorgd.

Evidence-based behandelprogramma en specialisten voor resultaat

De behandeling van PSYTREC heeft primair als doel de PTSS-klachten van cliënten te reduceren. De inhoud van het behandelprogramma is zorgvuldig vastgesteld op basis van evidence-based behandelmethoden en de meest recente multidisciplinaire richtlijnen voor PTSS. De verschillende onderdelen, EMDR en Exposure, in combinatie met activerende Sport & Beweging en Psycho-Educatie, vormen een geïntegreerd behandelpakket om de PTSS-klachten te verminderen en de cliënt inzicht te geven in zijn stoornis. Alle onderdelen van de behandeling zijn essentieel voor het resultaat en om kwaliteit te borgen werkt PYTREC uitsluitend met specialisten in PTSS-behandeling. Dit geldt zowel voor de psychologen als de coaches Sport & Beweging als de verpleegkundigen.

Wisselende behandelaren (therapeut-rotatie systeem) voor effectievere behandeling

Vanuit een zakelijke, no-nonsense houding behandelen wij de stoornis van onze cliënten, met empathie voor de persoon. Trauma’s noemen wij bij de naam en pakken wij bij de kop. Dit is de kern van onze therapeutisch houding. Wij willen voorkomen dat er een hechte band ontstaat tussen behandelaar en cliënt, omdat wij van mening zijn dat dit vermijding (van pijnlijke momenten) bij cliënt én behandelaar in de hand kan werken. Wij kiezen daarom voor werken met wisselende behandelaren, onder verantwoordelijkheid van een Regiebehandelaar. Daarnaast kan de cliënt door dit zogenaamde therapeut-rotatie systeem op een intensieve manier disfunctionele opvattingen over vertrouwen in mensen corrigeren.

Gedeelde verantwoordelijkheid en actieve samenwerking als voorwaarde voor resultaat

Voorwaarde voor een goede behandeling en een goed resultaat is de samenwerking tussen de cliënt en de professional. Professionals als expert op het terrein van de inhoud en vorm van de behandeling, cliënten als expert op het terrein van hun eigen (vermijdings-)gedrag en traumatische herinneringen. Professionals dienen cliënten goed te informeren over het ziektebeeld van PTSS en de behandeling optimaal uit te voeren. Cliënten dienen professionals goed te informeren over hun traumatische herinneringen en vermijdingsgedrag, en de adviezen van de professionals, met betrekking tot de behandeling, op te volgen. De therapeutische houding van de professional dient hierin ter ondersteuning.

Monitoring en wetenschappelijk onderzoek voor aanscherping behandelmethode

Analyseren van variabelen en vastleggen van resultaten hoort bij ons wezen. Na de behandeling kunnen cliënten in principe zelfstandig en op eigen kracht verder. PSYTREC blijft haar cliënten zes maanden monitoren voor wetenschappelijk onderzoek, dat voortdurend gericht is op aanscherping en verfijning van de behandelmethodiek.